Regulamin

Regulamin korzystania z Kursów na platformie kursy.edukacjainteraktywna.pl

1. Definicje

 1. Dostęp do Kursu – nabycie przez Kursanta dostępu do Kursu na czas wskazany w Umowie.
 2. Konsument – Kursant będący Konsumentem.
 3. Konto Kursanta (Konto) – funkcja Serwisu, dzięki której Kursant, identyfikowany za pomocą unikalnej nazwy, może korzystać z wszystkich funkcji dostępnych w Serwisie – w tym posiadać dostęp online do treści cyfrowych w postaci Kursu.
 4. Kurs – kurs wytworzony i dostarczany Kursantowi przez Usługodawcę w postaci cyfrowej, za pośrednictwem Serwisu, dostępny dla Kursanta online przez 365 dni po dokonaniu zakupu.
 5. Kursant – osoba fizyczna korzystająca z Kursu.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Serwis – strona dedykowana Kursowi dostępna pod adresem kursy.edukacjainteraktywna.pl poprzez, którą Kursant może uzyskać Dostęp do Kursu.
 8. Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Dostępu do Kursu zawierana pomiędzy Kursantem a Usługodawcą w oparciu o Regulamin.
 9. Usługodawca – Agnieszka Szefer-Trela – (organ prowadzący Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKACJA INTERAKTYWNA, REGON: 386437730) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “Edukacja Interaktywna Agnieszka Szefer-Trela”, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6452385728, REGON 360498975. E-mail: biuro@edukacjainteraktywna.pl – właścicielka Serwisu oraz twórczyni Kursów.
 10. Platforma szkoleniowo-sprzedażowa – strona www, znajdująca się pod adresem kursy.edukacjainteraktywna.pl stanowiącymi integralną część www.edukacjainteraktywna.pl , umożliwiająca Uczestnikom dostęp do zakupionych kursów i szkoleń online, pobierania dokumentów i innych materiałów szkoleniowych

2. Kurs

 1. Kurs jest autorskim projektem Usługodawcy o indywidualnym charakterze i tym samym stanowi przedmiot prawa autorskiego podlegający ochronie na podstawie właściwych przepisów, a w szczególności ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 2. Kurs obejmuje przede wszystkim dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej przez Usługodawcę.
 3. Dla uzyskania Dostępu do Kursu i korzystania z niego niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej, urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet obsługującą javascript oraz cookies.

3.  Dostęp do Kursu

 1. W celu zawarcia poprzez Serwis Umowy z Usługodawcą Kursant w odpowiednim miejscu w Serwisie powinien podać swoje dane oraz wybrać metodę płatności za Dostęp do Kursu.
 2. W przypadku gdy Kursant posiada kod zniżkowy na Dostęp do Kursu i zamierza z niego skorzystać powinien wprowadzić ten kod podczas składania zamówienia przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. W momencie potwierdzenia przez Kursanta zamówienia poprzez wybranie przycisku finalizującego zamówienie, po zaakceptowania Regulaminu, następuje zawarcie umowy o  Dostęp do Kursu na czas określony tj. na czas trwania Kursu wskazany w Serwisie.
 4. Bezpośrednio po opłaceniu Kursu przez Kursanta i otrzymaniu tych środków przez Usługodawcę dla Kursanta zostanie utworzone Konto, a także przekazane zostaną przez Usługodawcę dane dostępowe do Kursu.
 5. O wydaniu zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczyciela, wystawionego przez akredytowany Ośrodek decyduje trener na podstawie przesłanych przez kursanta pracy zaliczeniowej – z uwagi na konieczność weryfikacji zapoznania się z materiałem kursu, celem sprawdzenia przyswojenia wiedzy oraz wydania zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, która jest respektowana przez organy nadzoru. Od momentu weryfikacji pracy zaliczeniowej przez trenera Ośrodek ma 30 dni na wysyłkę zaświadczenia. Jest to zaświadczenie w wersji papierowej (oryginał) z niezbędnymi pieczęciami i podpisami. Przesłany jest listem poleconym na adres podany przez kursanta.
 6. Konto pozwala Kursantowi na korzystanie z Kursu, przeglądanie historii jego zamówień w Serwisie, a także zapewnia dostęp do informacji o wszelkich dodatkowych świadczeniach związanych z Kursem.   
 7. Na podstawie Umowy Usługodawca udziela Kursantowi nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Kursu, przez czas wskazany w Umowie tj. czas udostępnienia Kursu przez Usługodawcę Kursantowi.
 8. Kursant nie jest uprawniony do przenoszenia licencji, o której mowa w ust. 6 oraz do udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana wyłącznie na rzecz Kursanta.
 9. Kursant nie jest uprawniony do wykorzystywania Kursu w celu prowadzenia szkoleń na rzecz osób trzecich, a także do świadczenia jakichkolwiek usług z wykorzystaniem Kursu na rzecz osób trzecich.
 10. Licencja obejmuje prawo do korzystania z treści będących przedmiotem Kursu wyłącznie online poprzez Serwis, za wyjątkiem materiałów, które zostały oznaczone wyraźnie przez Usługodawcę jako materiały przeznaczone do pobrania.

10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta na Platformie szkoleniowo-sprzedażowej osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta osobom trzecim.

11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania ze Szkoleń online, Webinarów i Kursów oraz wszelkie udostępnione Uczestnikowi materiały, są objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Informacja o tym jest także umieszczona na materiałach szkoleniowych i prezentacjach.

4. Koszt Dostępu do Kursu

 1. Ceny w Serwisie podane są w polskich złotych i są cenami ostatecznymi. Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT.
 2. Całkowita cena zamówienia będzie widoczna przed potwierdzeniem woli zawarcia umowy o Dostęp do Kursu przez Kursanta.
 3. Cena za Dostęp do Kursu wskazana w Serwisie oznacza cenę za korzystanie z Kursu przez jedną osobę – Kursanta zawierającego Umowę.

5. Płatności

 1. Za dostęp do Kursu Kursant może zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego przez niego podczas składania zamówienia: płatność za pośrednictwem operatora szybkich przelewów (Przelewy24).
 2. Z uwagi na charakter metod płatności dostępnych w Serwisie Kursant za Dostęp do Kursu powinien zapłacić niezwłocznie tj. bezpośrednio po dokonaniu zamówienia.

6. Prawo odstąpienia od umowy – wyjątek

Uprawnienie przysługujące wyłącznie Konsumentowi

 1. Co do zasady Konsument ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został on poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.
 6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.

7. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Kursu należy wysyłać na adres e-mail Usługodawcy: biuro@edukacjainteraktywna.pl.
 2. Usługodawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kursanta („nazwa Użytkownika” lub adres e-mail wykorzystany przez Kursanta podczas zawarcia Umowy), zwięzły opis przedmiotu reklamacji oraz moment stwierdzenia/wystąpienia nieprawidłowości, a także żądanie reklamacyjne Usługodawcy.
 3. Każde zalecenie Usługodawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Usługodawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.


8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kursantów przekazanych Usługodawcy w związku z Kursem jest Usługodawca.
 2. Kursant nabywając dostęp do Kursu dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w Regulaminie.
 3. Kursant ma prawo wglądu do treści dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 4. Podane przez Kursanta dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym paragrafie, chyba że na podstawie odrębnych ustaleń Kursant postanowi inaczej lub wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Informacje dotyczące Polityki prywatności obowiązującej na stronach należących do Usługodawcy znajdują się na stronie https://kursy.edukacjainteraktywna.pl/polityka-prywatnosci/

9. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.
 2. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 6 Regulaminu każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w Umowie bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
 3. Umowy zawierane w związku z Serwisem zawierane są w języku polskim.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kursanta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone   Edukacja Interaktywna Agnieszka Szefer-Trela